Board Of Assra

#
Photos
Mobile
Designation
01
Mrs. Namita Parida
NA
President
02
Mr. Prashant Ghadai
NA
Vice President
03
Mr. Anil Kumar Roy
NA
Secretary
04
Mr. Dharvendra Singh Yadav
NA
Treasurer
05
Ms. Divya Sikha
NA
Member
06
Mrs. Sushree Acharya
NA
Member
07
Mrs. Diti Ranjita Roy
NA
Member
08
Dr.Tapas Kumar Palk
NA
Member